Nájemní řád – AKORD Ostrava | Kulturní a společenské centrum

Nájemní řád

Tyto všeobecné podmínky upravují poskytování krátkodobých a dlouhodobých pronájmů v prostorách společnosti
AKORD & POKLAD, s.r.o. (dál jen AKORD / Pronajímatel).

 

 1. AKORD poskytuje prostory pro krátkodobé pronájmy podnikatelským subjektům a fyzickým osobám (dále jen Objednavatel) pro účely školení, prezentací, obchodních jednání, porad, seminářů, konferencí, hudebních či divadelních produkcí, firemních akcí, společenských akcí, plesů, které nejsou v rozporu s principem provozu AKORD, na základě uzavřené objednávky nebo smlouvy. V souladu s charakterem dané akce si AKORD vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout konkrétní objednávku.
 2. Objednavatel je povinen pravdivě informovat pronajímatele o účelu pronájmu a tento schválený účel dodržet. V případě porušení tohoto ustanovení si vyhrazuje AKORD právo pronájem ukončit s okamžitou platností a účtovat storno podmínky dle smlouvy.
 3. Objednavatel je povinen předem informovat AKORD o všech dalších podnikatelských subjektech a fyzických osobách, které se podílejí na programu akce či zajišťují pro objednavatele služby. AKORD si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout tyto konkrétní třetí strany.
 4. Objednatel je zároveň pořadatelem akce a je si vědom povinností vyplývajících z autorského zákona, z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Objednavatel je povinen dodržovat zákony a vyhlášky České republiky.
 5. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je objednatel povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami – nájemném řádem a provozním řádem společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. a dbát na dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisu obecně.
 6. Objednavatel je povinen nahlásit příchod na recepci AKORD, kde obdrží klíče od pronajatých prostor.
  Při odchodu z pronajatých prostor je objednavatel povinen uzamknout prostor, odevzdat klíče na recepci a nahlásit počet účastníků a případné škody. Pokud takto nebude učiněno, je DK Akord oprávněn účtovat manipulační poplatek 250 Kč. V případě ztráty klíče účtuje DK Akord částku 500 Kč.
 7. Objednavatel užívá prostor pro krátkodobý pronájem po dobu, kterou sjednal s pronajímatelem. Při případném překročení této doby je povinen o skutečnosti neprodleně informovat recepci AKORD a zajistit si souhlas k dalšímu užívání prostoru. V případě, že není možné pokračovat nad časový rozsah sjednaný ve smlouvě, lze sjednat jiný volný prostor operativně. Pronajímatel bude objednavateli účtovat každou další započatou hodinu dle platného ceníku společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. Ceník krátkodobých pronájmů je k dispozici na obchodním oddělení AKORD. Pronájem prostor začíná a končí v časech uvedených ve smlouvě/objednávce. Objednavateli je umožněn přístup do pronajatých prostor 15 min. před časem uvedeným na objednávce a prostory musí opustit nejpozději 15 min. po čase uvedeném na objednávce. Časy uvedené na objednávce znamenají časy poskytnutí pronájmu a nikoli časy zahájení a ukončení akce pořádané objednavatelem.
 8. Objednavatel má právo užívat zařízení pronajatého prostoru, příslušenství, společné prostory AKORD. Za škody, které způsobí na majetku pronajímatele, odpovídá on sám, případně konkrétní účastník akce, a to podle platných předpisů.
 9. Bez předchozího písemného souhlasu nelze při akcích konzumovat donesená jídla a nápoje. I v případě poskytnutého souhlasu má AKORD, dle rozsahu požadovaných služeb, právo účtovat za donesená jídla a nápoje korkovné až do výše 450 Kč / osoba.
 10. Objednavatel se zavazuje v případě objednávky cateringových služeb odebrat veškeré nespotřebované občerstvení ihned po ukončení akce. Pokud se tak nestane, budou tyto přebytky zlikvidovány dle hygienických norem. Požadavky na potravinářské obaly je nutno dohodnout s restaurací předem.
 11. Objednavatel je povinen uhradit cenu za pronájem ve smluveném termínu. Pronajímatel neposkytuje pronájem subjektu, který je v prodlení s jakoukoli platbou. Za krátkodobý pronájem a poskytnuté služby je objednavatel povinen platit dohodnuté ceny na základě vystavené faktury nebo hotově na pokladně AKORD.
 12. Pronajímatel může ve zvláštních případech poskytnout objednavateli jiný než sjednaný pronájem, pokud se podstatně neliší od smluvně sjednaného prostoru.
 13. Objednavatel se zavazuje dodržovat Provozní řád budovy AKORD, který je k dispozici všem klientům, a zasláním objednávky výslovně prohlašuje, že se s tímto provozním řádem seznámil a přijímá jej ve všech jeho důsledcích. Objednavatel se zároveň zavazuje dodržovat provozní informace a pokyny pronajímatele k používání svěřené techniky a vybavení prostor.
 14. Objednavatel se zavazuje dodržovat právní a ostatní předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, jakož i předpisy na úseku životního prostředí. Případný nebezpečný odpad (baterie, znečištěné hadry barvami apod.) nikdy neuloží do sběrných popelových nádob Pronajímatele, určených pro odpad komunální.
 15. Objednavatel byl seznámen s požárním řádem AKORD a požadavky z něj vyplývající bude respektovat. Dále byl seznámen s místními podmínkami a riziky, která mohou vznikat při činnosti, dle souboru rizik Pronajímatele.
 16. Ve všech prostorách AKORD je zakázáno kouřit. Tento zákaz se vztahuje i na veškeré elektronické cigarety (včetně IQOS) a vodní dýmky. Ve všech prostorách DK Akord je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 
 17. V prostorech krátkodobého pronájmu nesmí být bez souhlasu obchodního oddělení AKORD:
 • nic měněno, zejména nesmí být přemísťován nábytek
 • není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče
 • instalace jakékoli výzdoby a vyvěšování reklamních materiálů
 1. Instalace výzdoby a reklam je možné pouze v rámci stávajících příchytných zařízení, odstranění výzdoby a reklam musí zajistit pořadatel na svůj náklad, nejpozději do 24 hod. po skončení akce. Zakazuje se přibíjení dalších úchytek ať do zděných nebo dřevěných konstrukcí, obložení, oken, dveří.
 2. Objednavatel je povinen chovat se v prostoru krátkodobého pronájmu tak, aby nezavinil vznik požáru. Při eventuálním vzniku požáru informuje objednavatel pracovníky AKORD.
 3. AKORD zajišťuje při zranění zákazníka potřebné základní ošetření, případně převoz do nemocnice.
 4. AKORD odpovídá za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném (šatny v době společenských akcí). Za peníze a cennosti odpovídá AKORD jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 5. V prostorách AKORD není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých. Psi a zvířata nemohou v prostoru pobývat.
 6. Škody a závady vzniklé na zařízení v souvislosti s užíváním prostorů AKORD, které způsobí objednavatel nebo kterýkoliv z účastníků a návštěvníků pohybujících se v jím pronajatých prostorách, uhradí objednavatel v plném rozsahu v termínu předepsaném, spolu s ušlým ziskem za období odstraňování případných škod. Objednatel nese také plnou zodpovědnost za zapůjčení majetku, který byl v rámci objednávky poskytnut.
 7. Objednavatel není oprávněn vpouštět do pronajatých prostor jiné osoby než ty, které jsou účastníky jeho akce a vstupují výhradně do prostor, které jsou předmětem jeho pronájmu. Objednavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené zanedbáním této podmínky, tj. vpuštěním cizí osoby do pronajatých prostor.
 8. Objednavatel je povinen dodržovat ustanovení těchto všeobecných podmínek a ujednání smlouvy o krátkodobém pronájmu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má AKORD právo odstoupit od smlouvy o krátkodobém pronájmu před uplynutím dohodnuté doby nebo probíhající akci ukončit.